กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจันทกานต์ กำแซง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ธนะพล ปานคำ
ครูผู้สอน

นายรัฐพล บัวเผื่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรัญญา สุดาทิพย์