กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวประจงจิต อุปจันโท
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกรวิชญ์ ไฮงาม
ครูช่วยสอน/ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3