ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/11/61
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง ป้องนาทราย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :