กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน fjpalco
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน 6y63eqv
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน n27wbrz
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน qjyxvyz
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน aqvqbsl
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน qgkvajx

เข้า Google classroom https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB