ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุนิต เลี่ยมยองใย
งานพัสดุและสินทรัพย์/งานจัดระบบควบคุมภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
งานบริหารงานบุคคล/งานพัสดุและสินทรัพย์

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
งานวารสาร

นายสราวุฒิ รูปพรห์ม
งานการเงินและบัญชี

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
งานแผลและงบประมาณ

นางสาวชูขวัญ บุญครอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภรณ์ชนก มุริจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวโฉมวิไล แสนธรรมมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ/งานบริหารงานบุคคล

นางสัมฤทธิ์ วงษ์ชาลี
แม่บ้าน