กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิรินภา ดงรังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครู คศ.2

นางสาวสุนิต เลี่ยมยองใย
ครู คศ.3

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ผู้ช่วยครู

นายธนาวุฒิิ ภิรมย์เชย
ครูช่วยสอน