กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน i6l62jk
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน xikk22c
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน 6tuedb2
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน zfkoahd
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน jsxldir
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน ehnqvwx

เข้า Google classroom https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB