ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
ภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนหญิง

จำนวนนักเรียนรวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

33

28

61

มัธยมศึกษาปีที่ 2

47

25

72

มัธยมศึกษาปีที่ 3

35

27

62

มัธยมศึกษาปีที่ 4

34

19

53

มัธยมศึกษาปีที่ 5

35

20

55

มัธยมศึกษาปีที่ 6

18

7

25

รวม

202

126

328