ฝ่ายปกครอง

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุทธิพจน์ มหากิตติพจน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายดนุพร มามี
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1