กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน 5kbnuur
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน u6ghobi
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน jmbx6xd
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน 643z247
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน vtks6zs
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน 5xopmkw

เข้า Google classroom https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB