ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 4) 29 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 4) 28 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถวายราชสดุดี ร.6 บิดาแห่งลูกเสือไทย (อ่าน 16) 21 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (อ่าน 30) 16 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 31) 14 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่าน 32) 14 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาแผนการจัดการศึกษา (อ่าน 31) 10 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 33) 10 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล (อ่าน 36) 10 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม สพม.25 (อ่าน 45) 01 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน พฤศจิกายน 65 (อ่าน 3) 01 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน)นางสาววิภาดา หาปัญณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 5) 01 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน) นางสาวกัณธิมา เกษรสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 8) 01 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (อ่าน 31) 31 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน)นางสาวละอองดาว จันทวงษ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3) 19 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน) นางสาวสุนิสา คำสุขดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 4) 19 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน)นายธนากร โมระพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 8) 19 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน)นายศุภศักดิ์ มาตะยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 6) 19 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน)นายดนุพร มามี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 7) 19 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานการสอน(ครูช่วยสอน) นายชาญชัย วันสืบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 4) 07 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล นายกรวิชญ์ ไฮงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3) 07 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล นายสวาท คำพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 4) 07 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนการสอน(ธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3) 01 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 65 (อ่าน 5) 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 2) 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 111) 19 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนล้อรถกิจกรรมค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (อ่าน 107) 13 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (อ่าน 108) 09 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 107) 09 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 112) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 109) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 78) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 66) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 80) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 68) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ่าน 68) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าหนังสือเรียน (อ่าน 66) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (อ่าน 98) 31 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 83) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไมโครโฟนกิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 82) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 79) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุการเกษตร (อ่าน 92) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 92) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผู้บริหาร (อ่าน 75) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (อ่าน 72) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 85) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและผู้บริหาร (อ่าน 78) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาหลักสูตรกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 75) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 66) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 73) 23 ส.ค. 65