ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานข้าร (อ่าน 45) 28 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสาร มี.ค.62 (อ่าน 57) 09 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะฯกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (อ่าน 45) 04 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะในการทำงานและเจตคติต่ออาชีพของนักเรียน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ (อ่าน 35) 04 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 50) 04 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา (อ่าน 49) 04 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจั (อ่าน 46) 01 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 46) 01 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 48) 01 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม (อ่าน 63) 01 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการ ส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 36) 25 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการโครงการพัฒนาสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 41) 15 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา (อ่าน 40) 12 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ่าน 44) 11 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรกีตาร์สู่ความเป็นเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 33) 08 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรกีตาร์สู่ความเป็นเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 31) 08 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 39) 08 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 36) 08 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอาหารและอาหารว่าง กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุต (อ่าน 36) 08 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเทคอนกรีตผสมเสร็จบริเวณสวนหย่อมหน้าฝ่ายวิชาการ กิจกรรมสวนสวยโรง (อ่าน 37) 01 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 48) 01 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 41) 01 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมจัดซื้อวัสด (อ่าน 44) 01 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการ (อ่าน 31) 30 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (อ่าน 35) 29 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ กิจกรรมอบรม อย.น้อย (อ่าน 31) 25 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม (อ่าน 34) 24 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน สร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน (อ่าน 25) 21 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 34) 21 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการการจัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของ (อ่าน 33) 21 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (อ่าน 25) 08 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 35) 25 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 35) 24 ธ.ค. 61
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 33) 17 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 34) 17 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 26) 14 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธ (อ่าน 32) 11 ธ.ค. 61
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 33) 03 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอซ่อมยานพาหนะรถยนต์ 4 ประตู (อ่าน 57) 30 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 36) 30 พ.ย. 61