ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารและอาหารว่างกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการอาหารและอาหารว่าง โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผลการสรรหา (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน คลิก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน คลิก
           รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน  3  อัตรา ดังนี้
                    => วิชาเอกคณิตศาสตร์                 จำนวน     1   อัตรา
                    => วิชาเอกพลศึกษา                     จำนวน     1    อัตรา
                   =>  วิชาเอกอุตสาหกรรม                จำนวน     1    อัตรา
          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก